Registrácia

Podmienky

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník konferencie THE LEADERS 2020 (ďalej len „Konferencia“) zaslaním požadovaných horeuvedených údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (Trenčianska 20, 821 09, Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Organizátor“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, firma, telefónne číslo (pri samoplatcoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska). Účastník týmto taktiež dáva súhlas na vytvorenie, spracovanie a zverejnenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo svojej účasti na Konferencii a jej sprievodných akciách vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, internet, printové médiá) na marketingové účely. Berie pri tom na vedomie, že ako Účastníkovi Konferencie mu nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok na odmenu či inú kompenzáciu. Účelom spracúvania je registrácia osôb na účasť na Konferencii, marketingové účely a zasielanie informácií o plánovaných podujatiach a novinkách Organizátora. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: info@maxman-consultants.com, alebo na adresu sídla Organizátora. Účastník má taktiež právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. O svojich požiadavkách môže kontaktovať Organizátora elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok za účasť na konferencii THELEADERS 2020 v sebe zahŕňa účasť na všetkých prednáškach prezentujúcich spíkrov, možnosť zúčastniť sa na ľubovoľnom workshope (na základe prihlásenia a prejaveného záujmu), konferenčné a marketingové materiály, občerstvenie počas celodenného programu vrátane obeda, možnosť participovať na sprievodných networkingových aktivitách, ako aj zúčastniť sa galavečera spojeného s odovzdávaním ocenení HRLeader 2020 a HRTalent 2020. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo na zmenu programu a miesta konania konferencie, z čoho účastníkom nevyplýva nárok na finančnú náhradu či inú kompenzáciu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Účastník sa zaväzuje uhradiť účastnícky poplatok pred začiatkom konferencie na základe zaslanej zálohovej faktúry. Faktúra využiteľná ako daňový doklad bude vystavená do 15 dní od realizácie samotnej konferencie. V prípade, že sa Účastník po registrácii nemôže konferencie zúčastniť, môže svoju účasť prenechať jemu zvolenému náhradníkovi. Túto zmenu spolu s menom osoby a jeho kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo oznámi Účastník Organizátorovi na adresu info@theleaders.sk. V prípade, že sa Účastník rozhodne zrušiť svoju účasť úplne a nevyužije možnosť poslať namiesto seba náhradníka, bude mu účtovaný storno poplatok nasledovne:

  • - 5 dní pred konferenciou a menej – 100 % z ceny registračného poplatku
  • - 6 – 10 dní pred konferenciou – 50 % z ceny registračného poplatku
  • - 11 a viac dní pred konferenciou – bez účtovania storno poplatku

ÚČASŤ NA GALAVEČERE

Účastník Konferencie má možnosť zúčastniť sa i na galavečere spojenom s odovzdávaním ocenení HRLeader 2020 a HRTalent 2020, ktorý sa bude konať 18.6.2020 na lodi River´s Club (Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava). Účasť na galavečere je pre účastníkov Konferencie bezplatná, pozvánka platí iba pre jednu osobu a je neprenosná.